Đại hội điểm tại Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế